LeetCode--453.最小移动次数使数组元素相等

给定一个长度为 n 的非空整数数组,找到让数组所有元素相等的最小移动次数。每次移动可以使 n - 1 个元素增加 1。

示例:

输入:
[1,2,3]

输出:
3

解释:
只需要3次移动(注意每次移动会增加两个元素的值):

[1,2,3] => [2,3,3] => [3,4,3] => [4,4,4]

思路:逆向思维,每次移动剩下的n-1个数加1,相当于被移动的数减1.

代码:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
class Solution {
public:
int minMoves(vector<int>& nums) {
int cnt = 0;
sort(nums.begin(),nums.end());
for(int i=1;i<nums.size();i++){
cnt += nums[i]-nums[0];
}
return cnt;
}
};